Κτηματολογικές Υπηρεσίες

Διαβάστε Περισσότερα

Αυθαίρετη Δόμηση

Ν.4495/2017

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Δόμησης

Το τεχνικό μας γραφείο μπορεί να διεκπεραιώσει την έκδοση της οικοδομικής σας άδειας, σύντομα και αποτελεσματικά, είτε πρόκειται για μία κατοικία είτε για ένα νοσοκομείο. Είμαστε σε θέση να εκπονήσουμε όλες τις επιμέρους μελέτες που περιλαμβάνει μία άδεια δόμησης.

 

 • Αρχιτεκτονική μελέτη
 • Στατική μελέτη
 • Τοπογραφική μελέτη
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης
 • Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων
 • Μελέτη φωτοτεχνίας
 • Μελέτη θερμικών απωλειών και θέρμανσης
 • Μελέτη κλιματισμού-αερισμού
 • Μελέτη πυρασφάλειας
 • Μελέτη καύσιμου αερίου
 • Μελέτη ανυψωτικών συστημάτων
 • Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Μελέτη χρονικού προγραμματισμού
 • Eδαφοτεχνική μελέτη
 • Yδρογεωλογική μελέτη

Κατά την διάρκεια της κατασκευής όπως και μετά το πέρας όλων των εργασιών αποτυπώνουμε την υφιστάμενη κατάσταση και παραδίδουμε τα σχέδια της εφαρμογής της συνολικής μέλετης (as built)