Κτηματολογικές Υπηρεσίες

Διαβάστε Περισσότερα

Αυθαίρετη Δόμηση

Ν.4495/2017

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων

Προκειμένου να οδηγηθεί η χώρα σε ένα πιο αποκεντρωμένο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων και σύμφωνα με το Νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2015 οι Δήμοι της χώρας είναι υποχρεωμένοι να εκπονήσουν ένα Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) λαμβάνοντας υπόψη γενικές αρχές που περιγράφονται σε αυτόν.

Για το σκοπό αυτό προτείνονται η ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης, της κομποστοποίησης και της ανακύκλωσης με συγκεκριμένους στόχους για Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων, η σταδιακή μείωση της ταφής απορριμμάτων με στόχο τη μηδενική ταφή μέχρι το 2030 κ.α.
Λαμβάνοντας υπόψη και τη σταδιακή επιβολή του τέλους ταφής απορριμμάτων (Ν. 4042/2012 που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/98) που θα φτάσει να επιβαρύνει την ταφή με ως και 65 ευρώ ανά τόνο για υλικά που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για:

  • σταδιακή μετάβαση σε μια κοινωνία σχεδόν μηδενικών αποβλήτων,
  • διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων,
  • αποτροπή της αύξησης του κόστους διαχείρισης για τους δημότες και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις,
  • την υιοθέτηση και ενσωμάτωση των πιο επιτυχημένων πρακτικών στο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων
    και τέλος,
  • τη διατήρηση και αναβάθμιση του τοπικού περιβάλλοντος μέσω της καλύτερης παρακολούθησης των
    δημοτικών και ιδιωτικών ρευμάτων αποβλήτων που παράγονται στα διοικητικά του όρια.

Με γνώμονα τα παραπάνω αναφερόμενα, οι δήμοι όλης της χώρας εκπόνησαν απο ένα Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων το οποίο και θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη για την υλοποίηση του οράματός για μια κοινωνία σχεδόν μηδενικών αποβλήτων όπου τα απόβλητα θα θεωρούνται πόροι.

Η ομάδα μας έπεξε ρόλο προς αυτή την κατευθυνση εκπονώντας τα Τ.Σ.Δ.Α. για λογαριασμό των Δήμων Παιονίας και Σιντικής.