Περιβαλλοντικά

Στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος επιβλήθηκε η θέσπιση θεμελιωδών κανόνων, κριτηρίων και μηχανισμών.
Η αποτροπή της ρύπανσης, η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας, η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου μέσα από την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, η διασφάλιση της ανανέωσης των φυσικών πόρων, η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας καθώς και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος είναι ενέργειες απολύτως απαραίτητες για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων >>

Προκειμένου να οδηγηθεί η χώρα σε ένα πιο αποκεντρωμένο μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων και σύμφωνα με το Νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2015 οι Δήμοι της χώρας είναι υποχρεωμένοι να εκπονήσουν ένα Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) λαμβάνοντας υπόψη γενικές αρχές που περιγράφονται σε αυτόν.

Διαβάστε περισσότερα >

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης >>

Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια για τα καλά στη ζωή μας, αφού για όλες τις νέες μισθώσεις κτιρίων, αγοραπωλησίες κτιρίων, νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια αλλά ακόμα και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”, απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα >

Πολεοδομικά

Πολεοδομία: "το σύνολο των τεχνικών και οικονομικών μέτρων για την ορθολογική και αρμονική ανάπτυξη των οικισμών και πόλεων "

Στα πλαίσια του παραπάνω ορισμού, ο σκοπός μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες των πελατών μας.
Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό μπορούμε να διεκπεραιώσουμε αποτελεσματικά κάθε μελέτη και έργο.

Άδειες Δόμησης >>

Το τεχνικό μας γραφείο μπορεί να διεκπεραιώσει την έκδοση της οικοδομικής σας άδειας, σύντομα και αποτελεσματικά, είτε πρόκειται για μία κατοικία είτε για ένα νοσοκομείο. Είμαστε σε θέση να εκπονήσουμε όλες τις επιμέρους μελέτες που περιλαμβάνει μία άδεια δόμησης.

Διαβάστε περισσότερα >

Τοπογραφικά >>

Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος
Το τεχνικό μας γραφείο μπορεί να συντάξει τοπογραφικά διαγράμματα για όλες τις χρήσεις με τις ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται απο την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα >

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ν.4495/2017 >>

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία όπου μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου μόνο, αναστέλλεται η είσπραξη και επιβολή κάθε κύρωσης σε χρόνο ανάλογο της κατηγορίας της αυθαίρετης κατασκευής ή και επέρχεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, για αυθαίρετες κατασκευές , αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτιριοδομική παράβαση που έχει πραγματοποιηθεί έως τις 28.07.2011, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης.

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την διαδικασία ρύθμισης της αυθαίρετης κατασκευής με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Βεβαίωση Μηχανικού Ν.4495/2017 >>

Με το νέο νόμο για την αυθαίρετη δόμηση (Ν. 4495/2017), προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ως υποχρεωτική η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η χορήγηση βεβαίωσης από τον αρμόδιο μηχανικό που αφορά την νομιμότητα κτιρίου ή οικοπέδου που μεταβιβάζεται ή επί του οποίου συστήνονται εμπράγματες δικαιοπραξίες.

Διαβάστε περισσότερα >

N.4495/2017

Aυθαίρετη δόμηση (Ν. 4495/2017)

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ν.4495/2017 >>

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία όπου μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου μόνο, αναστέλλεται η είσπραξη και επιβολή κάθε κύρωσης σε χρόνο ανάλογο της κατηγορίας της αυθαίρετης κατασκευής ή και επέρχεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, για αυθαίρετες κατασκευές , αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτιριοδομική παράβαση που έχει πραγματοποιηθεί έως τις 28.07.2011, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης.

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την διαδικασία ρύθμισης της αυθαίρετης κατασκευής με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Βεβαίωση Μηχανικού Ν.4495/2017 >>

Με το νέο νόμο για την αυθαίρετη δόμηση (Ν. 4495/2017), προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ως υποχρεωτική η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η χορήγηση βεβαίωσης από τον αρμόδιο μηχανικό που αφορά την νομιμότητα κτιρίου ή οικοπέδου που μεταβιβάζεται ή επί του οποίου συστήνονται εμπράγματες δικαιοπραξίες.

Διαβάστε περισσότερα >

Κτηματολόγιο

Τοπογραφικά >>

Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος
Το τεχνικό μας γραφείο μπορεί να συντάξει τοπογραφικά διαγράμματα για όλες τις χρήσεις με τις ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται απο την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα >

Κτιριακά

Η ομάδα μας μπορεί να διεκπεραιώσει κάθε μελέτη και εργασία που αφορά στο κτίριο σας, σύντομα και αποτελεσματικά, είτε πρόκειται για μία κατοικία είτε για ένα νοσοκομείο.
Αρχιτεκτονικές μελέτες, Στατικές μελέτες, Τοπογραφικές μελέτες, Μελέτες ενεργειακής απόδοσης, Μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων, Μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, Μελέτες φωτοτεχνίας, Μελέτες θερμικών απωλειών και θέρμανσης, Μελέτες κλιματισμού-αερισμού, Μελέτες πυρασφάλειας, Μελέτες καύσιμου αερίου, Μελέτες ανυψωτικών συστημάτων, Μελέτες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, Μελέτες χρονικού προγραμματισμού, Eδαφοτεχνική μελέτες & Yδρογεωλογικες μελέτες ανήκουν στο γνωστικό μας αντικέιμενο.

Άδειες Δόμησης >>

Το τεχνικό μας γραφείο μπορεί να διεκπεραιώσει την έκδοση της οικοδομικής σας άδειας, σύντομα και αποτελεσματικά, είτε πρόκειται για μία κατοικία είτε για ένα νοσοκομείο. Είμαστε σε θέση να εκπονήσουμε όλες τις επιμέρους μελέτες που περιλαμβάνει μία άδεια δόμησης.

Διαβάστε περισσότερα >

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης >>

Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια για τα καλά στη ζωή μας, αφού για όλες τις νέες μισθώσεις κτιρίων, αγοραπωλησίες κτιρίων, νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια αλλά ακόμα και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”, απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα >

Τοπογραφικά >>

Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος
Το τεχνικό μας γραφείο μπορεί να συντάξει τοπογραφικά διαγράμματα για όλες τις χρήσεις με τις ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται απο την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα >

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ν.4495/2017 >>

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία όπου μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου μόνο, αναστέλλεται η είσπραξη και επιβολή κάθε κύρωσης σε χρόνο ανάλογο της κατηγορίας της αυθαίρετης κατασκευής ή και επέρχεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση, για αυθαίρετες κατασκευές , αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτιριοδομική παράβαση που έχει πραγματοποιηθεί έως τις 28.07.2011, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης.

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την διαδικασία ρύθμισης της αυθαίρετης κατασκευής με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Βεβαίωση Μηχανικού Ν.4495/2017 >>

Με το νέο νόμο για την αυθαίρετη δόμηση (Ν. 4495/2017), προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ως υποχρεωτική η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η χορήγηση βεβαίωσης από τον αρμόδιο μηχανικό που αφορά την νομιμότητα κτιρίου ή οικοπέδου που μεταβιβάζεται ή επί του οποίου συστήνονται εμπράγματες δικαιοπραξίες.

Διαβάστε περισσότερα >

Πληροφοριακά Συστήματα

Τα συστήματα πληροφοριών την τελευταία κυρίως δεκαετία προέκυψαν ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην επιστήμη των υπολογιστών και τον επιχειρηματικό κόσμο. Η ανάγκη στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες έχει γίνει πλέον επιτακτική. Η ομάδα μας μπορεί να καλύψει αυτή την ανάγκη εξυπηρετώντας ολόκληρο το φάσμα του επαγγελματικού χώρου από μία μικρή επιχείρηση έως μια μεγάλη βιομηχανία και έναν Ο.Τ.Α.

 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
  • Οργάνωση και διαχείριση πολεοδομικών δεδομένων.
  • Δημιουργία και συντήρηση εφαρμογών G.I.S.
  • Αναβάθμιση εφαρμογών G.I.S.
 • Εφαρμοσμένο Λογισμικό
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
  • Ανάπτυξη μοντέλων λήψης αποφάσεων.
  • Ενσωμάτωση μοντέλων Λ.Α. στην διαδικασία.
 • Διάδοση Αποτελεσμάτων
  • Εκπαίδευση προσωπικού στην χρήση εφαρμογών.
  • Ευαισθητοποίηση του target group.
  • Αξιοποίηση αποτελεσμάτων - δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

Μετατρέπουμε τα Δεδομένα σε Πληροφοριές...