Κτηματολογικές Υπηρεσίες

Διαβάστε Περισσότερα

Αυθαίρετη Δόμηση

Ν.4495/2017

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά >>

Στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος επιβλήθηκε η θέσπιση θεμελιωδών κανόνων, κριτηρίων και μηχανισμών.
Η αποτροπή της ρύπανσης, η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας, η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου μέσα από την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, η διασφάλιση της ανανέωσης των φυσικών πόρων, η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας καθώς και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος είναι ενέργειες απολύτως απαραίτητες για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων >>

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης >>

Πολεοδομικά >>

Πολεοδομία: "το σύνολο των τεχνικών και οικονομικών μέτρων για την ορθολογική και αρμονική ανάπτυξη των οικισμών και πόλεων "

Στα πλαίσια του παραπάνω ορισμού, ο σκοπός μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες των πελατών μας.
Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό μπορούμε να διεκπεραιώσουμε αποτελεσματικά κάθε μελέτη και έργο.

Άδειες Δόμησης >>

Τοπογραφικά >>

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ν.4495/2017 >>

Βεβαίωση Μηχανικού Ν.4495/2017 >>

Κτιριακά >>

Η ομάδα μας μπορεί να διεκπεραιώσει κάθε μελέτη και εργασία που αφορά στο κτίριο σας, σύντομα και αποτελεσματικά, είτε πρόκειται για μία κατοικία είτε για ένα νοσοκομείο.
Αρχιτεκτονικές μελέτες, Στατικές μελέτες, Τοπογραφικές μελέτες, Μελέτες ενεργειακής απόδοσης, Μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων, Μελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, Μελέτες φωτοτεχνίας, Μελέτες θερμικών απωλειών και θέρμανσης, Μελέτες κλιματισμού-αερισμού, Μελέτες πυρασφάλειας, Μελέτες καύσιμου αερίου, Μελέτες ανυψωτικών συστημάτων, Μελέτες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, Μελέτες χρονικού προγραμματισμού, Eδαφοτεχνική μελέτες & Yδρογεωλογικες μελέτες ανήκουν στο γνωστικό μας αντικέιμενο.

Άδειες Δόμησης >>

Τοπογραφικά >>

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης >>

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ν.4495/2017 >>

Βεβαίωση Μηχανικού Ν.4495/2017 >>

Πληροφοριακά Συστήματα >>

Τα συστήματα πληροφοριών την τελευταία κυρίως δεκαετία προέκυψαν ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην επιστήμη των υπολογιστών και τον επιχειρηματικό κόσμο. Η ανάγκη στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες έχει γίνει πλέον επιτακτική. Η ομάδα μας μπορεί να καλύψει αυτή την ανάγκη εξυπηρετώντας ολόκληρο το φάσμα του επαγγελματικού χώρου από μία μικρή επιχείρηση έως μια μεγάλη βιομηχανία και έναν Ο.Τ.Α.

 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
  • Οργάνωση και διαχείριση πολεοδομικών δεδομένων.
  • Δημιουργία και συντήρηση εφαρμογών G.I.S.
  • Αναβάθμιση εφαρμογών G.I.S.
 • Εφαρμοσμένο Λογισμικό
 • Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
  • Ανάπτυξη μοντέλων λήψης αποφάσεων.
  • Ενσωμάτωση μοντέλων Λ.Α. στην διαδικασία.
 • Διάδοση Αποτελεσμάτων
  • Εκπαίδευση προσωπικού στην χρήση εφαρμογών.
  • Ευαισθητοποίηση του target group.
  • Αξιοποίηση αποτελεσμάτων - δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

Μετατρέπουμε τα Δεδομένα σε Πληροφοριές...